Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Zápis ze schůze OZ 2.4.2024

Zápis ze schůze OZ 2.4.2024Vyvěšeno: 9. 4. 2024
Sejmuto: 26. 4. 2024

O B E C  M A L Í K O V   

MALÍKOV 5, 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ  

IČO: 00 194 557   

 

 

 

Zápis č. 4/2024 ze schůze OZ obce Malíkov konané dne 2.4.2024     
Malíkov 5, 571 01 Moravská Třebová      

      

 

Přítomni:  Přikrylová Lucie, Kučerová Jana, Šíp Lubomír, Vlach Jan, Šmídová Hana, Odehnal Jaroslav,  

Nepřítomni: Šmída Vladimír, Konečný Erik, Pocklanová Veronika 

 

 

 

 

Program schůze:    

 

1) Zahájení , volba zapisovatele a ověřovatele, návrh dalších bodů programu schůze    

schválení programu schůze   

 

2) Schválení pachtu pro Agronu 

 

3) Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro SVMT 

 

4) Schválení smlouvy o dílo s firmou M-Silnice – oprava místních komunikací 

 

5) Návrh na zajištění stavebního dozoru při opravách místních komunikací. 

 

6) Návrh prodeje dřevěných desek u Obecního úřadu 

 

7) Schválení rozpočtového opatření č.1 

 

8) Informace o přidělené dotaci na výměnu veřejného osvětlení 

 

9) Schválení žádosti kulturní komise o příspěvek na kulturní akce 

 

10) Návrhy k projednání    

 

11) Poděkování, ukončení schůze  

 

 

 

 

 

Ad1) Schůzi zahájila a řídila starostka obce Lucie Přikrylová, seznámila zastupitelstvo s programem schůze a dotázala se na návrh dalších bodů schůze.  

Bylo přítomno 6 členů OZ, zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.     

Zapisovatelem byla určena Jana Kučerová, ověřovatelem Jan Vlach 

S navrženým programem schůze zastupitelstvo souhlasilo. 

zapisovatel Jana Kučerová 

ověřovatel Jan Vlach 

Usnesení 1: schváleno, pro – 6, zdržel se – 0, proti - 0 

 

Ad2) Schválení pachtu pro firmu Agrona 

Zemědělská firma Agrona Staré Město obhospodařuje části pozemků obce Malíkov. Obec Malíkov uzavře s firmou Agrona pachtovní smlouvu. Obecní zastupitelstvo bylo s touto smlouvou seznámeno a schválilo uzavřít tuto smlouvu. 

Usnesení 2: schváleno, pro – 6, zdržel se – 0, proti - 0 

 

Ad3) Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro SVMT 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem poskytnutí neinvestiční dotace pro SVMT 

Usnesení 3: schváleno, pro – 6, zdržel se – 0, proti - 0 

 

Ad4) Schválení smlouvy o dílo s firmou M-Silnice – oprava místních komunikací 

Zastupitelstvo obce Malíkov schvaluje, na základě výsledku výběrového řízení, jako dodavatele veřejné zakázky s názvem „Opravy MK1, MK5, MK6 a MK7a v obci Malíkov společnost M-SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868, 

s nabídkovou cenou 2 376 033,00 Kč bez DPH, 498 966,93 Kč výše DPH (21 %), 

2 874 999,93 Kč s DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 

Usnesení 4: schváleno, pro – 6, zdržel se – 0, proti - 0 

 

Ad5) Návrh na zajištění stavebního dozoru při opravách místních komunikací. 

Firma zpracovávající dotační žádost navrhla starostce zajištění stavebního dozoru při opravách místních komunikací. Starostka vznesla dotaz na doporučení odborníka, který by tento dozor provedl. Zastupitelé navrhli oslovit pana Pavlíka, který již v obci stavební dozor prováděl. Vedení obce tedy bude pana Pavlíka kontaktovat a poptá stavební dozor při provádění oprav místních komunikací. 

Zastupitelstvo obce informace vzalo na vědomí 

 

 

Ad6) Návrh prodeje dřevěných desek u Obecního úřadu 

Vedení obce navrhuje odprodej dřevěných desek, které jsou skladovány u OÚ. Zastupitelé navrhují cenu 1000Kč/m3. Vzhledem k velkému počtu zájemců  se stanovuje den prodeje 13.4.2024 v 10 hodin. Prosíme zájemce o tyto desky, aby se dostavili k Obecnímu úřadu, kde budou desky prohlédnuty a rozděleny zájemcům za navrženou cenu. 

Zastupitelstvo obce informace vzalo na vědomí 

 

 

Ad7) Schválení rozpočtového opatření č.1 

Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1 

Usnesení 7: schváleno, pro – 6, zdržel se – 0, proti - 0 

 

 

 

 

Ad8) Informace o přidělené dotaci na výměnu veřejného osvětlení 

Obec Malíkov získala dotaci na opravu veřejného osvětlení ve výši 100 % , tedy 170 000 Kč. Na doporučení zpracoval pan Schreiber projekt a navrhujeme, aby výměnu osvětlení provedl a současně zpracoval passport. Další kroky budou se zastupitelstvem obce konzultovány. 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 

 

 

Ad9) Schválení žádosti kulturní komise o příspěvek na kulturní akce 

Vedení obce bylo požádáno kulturní komisí o příspěvek na kulturní akce (“Den Matek",  

“Dětský den”) 

Usnesení 9: schváleno, pro – 6, zdržel se – 0, proti - 0 

 

 

Ad10) Návrhy k projednání    

 

 

Ad11) Starostka obce paní Lucie Přikrylová poděkovala přítomným za účast a schůzi ukončila    

                          

 

 

Zapsal: Kučerová Jana     

Ověřovatel: Vlach Jan  

      

 

        Lucie Přikrylová   

  starostka obceMalíkov   

 

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 9. 04. 2024 17:26